Πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Περιβαλλοντικό Μάνατζμεντ» από το ΕΕΚΧΜ.

0
5
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών (ΕΕΚ ΧΜ) πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο: «Περιβαλλοντικό Μάνατζμεντ», που απευθύνεται σε 22 απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ εργαζόμενους σε Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ και ΠΜΕ) εκτός των εργαζομένων του Τουριστικού Τομέα, Τραπεζών, ΟΤΑ, Αναπτυξιακών Εταιρειών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της Περιφέρειας Αττικής.
Οι επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα πρέπει να έχουν αρχίσει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν από την 01.01.99 και να απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας 1 έως 50 άτομα.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 107 ώρες (θεωρητική κατάρτιση: 75 ώρες και πρακτική εξάσκηση 32 ώρες) και θα υλοποιηθεί απογευματινές ώρες. Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική κατάρτιση στις αρχές του Περιβαλλοντικού Μάνατζμεντ και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ., Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Μέτρο 8.2. Δράση 8.2.4. Πράξη 1., στα πλαίσια του έργου «Ενέργειες Κατάρτισης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που αφορούν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρών, Μεσαίων Επιχειρήσεων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ, ΠΜΕ) μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους».

Μπορείτε να δηλώσετε άμεσα συμμετοχή στο Ε.Ε.Κ. Χ.Μ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έντυπη Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα (δίνεται από το ΚΕΚ)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 της επιχείρησης όπου δηλώνεται ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της
Επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών
Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
Πρόσφατη φωτογραφία
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Φωτοπούλου Έυα στα τηλ. 2109536775-6.

Επιστημονικό και Επιμορφωτικό
Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Γρυπάρη 136, 176 73 Καλλιθέα
Τηλ: 2109536775-6 , Fax: 2109536777
e-mail: eekxm@hol.gr

Σχόλια