Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Το μάτι του κράτους για την προστασία του περιβάλλοντος.

0
47
Γενικού Ενδιαφέροντος

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος συμμετέχει στο δίκτυο IMPEL. Πρόκειται για Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εφαρμογή και την Ενδυνάμωση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας όπου συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, που έχουν συσταθεί στα κράτη-μελη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσία. Στο δίκτυο αυτό συμμετέχει ως τακτικό μέλος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο θεσμός των αρμόδιων αρχών περιβαλλοντικής επιθεώρησης είναι καινούργιος στη χώρα μας, όχι όμως και στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν ανάλογες Υπηρεσίες εδώ και 5 – 10 χρόνια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ε.Υ.Ε.Π., όπως κάθε αρμόδιας αρχής περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ( INSPECTORATE ) έγκειται «στην παροχή αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής προστασίας» η οποία στοχεύει – μεταξύ άλλων – στην επίτευξη αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών της χώρας».

Στην αποστολή της Ε.Υ.Ε.Π. εντάσσονται αρμοδιότητες που της έχουν αποδοθεί, ενώ η ιδιαιτερότητα της, σε σχέση με άλλες υφιστάμενες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ έγκειται στο ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αδειοδότησης, και παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και αυτό αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, καθότι μπορεί να είναι εντελώς ανεξάρτητη και να ασκεί την αποστολή της με αμερόληπτο τρόπο.

Η αποστολή της Ε.Υ.Ε.Π. έχει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, που αποβλέπουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην αξιοπιστία της Πολιτείας, στην κατανόηση – από μέρους των φορέων εκμετάλλευσης – του οφέλους που θα έχουν από την ουσιαστική τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στην διαμόρφωση ενός ενιαίου και διαφανούς τρόπου εφαρμογής των κείμενων διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών και στην αποφυγή και επίλυση συγκρούσεων σε τοπικό επίπεδο.

Η Ε.Υ.Ε.Π. στοχεύει στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου φιλικού μηχανισμού ελέγχου, που θα εγγυάται την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ελεύθερη πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, ενώ οι ενέργειες κατασταλτικού χαρακτήρα (έλεγχοι – επιθεωρήσεις) στοχεύουν στη συμμόρφωση των ελεγχομένων με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αλλά και στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης.

Ακόμα επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Οργάνωσης, στη βάση συγκεκριμένων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, που καθορίζονται από το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, το σύστημα αδειοδότησης, την υφιστάμενη νομοθεσία, το βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, την κατάσταση του περιβάλλοντος, τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, κ.λ.π.

Η «ορθή διαχείριση» στην άσκηση του ρόλου και της αποστολής της εγγυάται και την αποδοτικότητα, καθώς επίσης τη διατήρηση αμείωτου ενθουσιασμού, την προσκόλληση στους στόχους και την διάθεση για δημιουργία, ώστε να είναι δυνατό να εδραιωθούν σχέσεις συνεργασίας και διαλόγου για την εξεύρεση λύσεων κοινά αποδεκτών.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Είναι γνωστό, ότι η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την κατασκευή και την λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων, είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη διασφάλιση υγιεινού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Το άρθρο 6 του νόμου 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α/18-10-86) προέβλεπε την ανάγκη καθιέρωσης μηχανισμών ελέγχου με στόχο τη διασφάλιση τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία και παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου, καθότι ένα μεγάλο ποσοστό των παραβάσεων αφορούν στο περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατη Έκθεση (2002) του Συνηγόρου του Πολίτη (Κύκλος Ποιότητας Ζωής) προκύπτει ότι το 16% του συνόλου των αναφορών – καταγγελιών που δέχθηκε, άπτονται άμεσα με τη ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες, ενώ το 27,4% του συνόλου άπτονται παραβάσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, οι αναφορές που αφορούν στις άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων ανέρχονται σε ποσοστό 5,4% , στην προστασία δασών σε ποσοστό 3,4%, στην προστασία ρεμάτων σε ποσοστό 1,7% και στην προστασία αιγιαλού και παραλίας σε ποσοστό 1,6%.

Για την περαιτέρω υποστήριξη των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου και την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και σε εφαρμογή γενικότερων δεσμεύσεων που απορρέουν από την Κοινοτική Νομοθεσία, συστάθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος Α1, του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ Α’228 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις»).

Βασική αρμοδιότητα της Ε.Υ.Ε.Π είναι να διενεργεί αυτοτελώς ελέγχους για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη τη χώρα και να εισηγείται την επιβολή κυρώσεων.

Παράλληλα, η εν λόγω Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των κεντρικών, περιφερειακών και νομαρχιακών αρχών ελέγχου και την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, ενώ έχει υποχρέωση να ενημερώνει τακτικά και συστηματικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 2001/331/ΕΚ Σύστασης του Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά «στα ελάχιστα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και η οποία τέθηκε σε ισχύ, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 27 Απριλίου 2001.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Ε.Π.
Με το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ 137/Α) καθορίζεται η οργάνωση διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Γενικού ενδιαφέροντος

Η ΕΥΕΠ υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Η διοικητική και οργανωτική δομή της Ε.Υ.Ε.Π. και των τομέων της, η έδρα, τα διοικητικά όρια ευθύνης κάθε τομέα και η κατά τόπο αρμοδιότητά τους, καθώς επίσης οι θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού της Ε.Υ.Ε.Π. και των τομέων αυτής, κατά κατηγορία και ειδικότητα ορίσθηκαν με το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ 137/Α), όπως προβλέπεται με την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του νόμου 2947/2001.

Η Ε.Υ.Ε.Π. αποτελείται από τη Γενική Επιθεώρηση και δύο (2) τομείς της Νοτίου Ελλάδας με έδρα την Αθήνα και της Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο κάθε τομέας αποτελείται από τέσσερα τμήματα.
Στον τομέα Νοτίου Ελλάδος υπάγονται οι περιφέρειες:
– Αττικής
– Στερεάς Ελλάδος
– Πελοποννήσου
– Κρήτης
– Νοτίου Αιγαίου
– Ιονίου
– Δυτικής Ελλάδος

Στον τομέα Βορείου Ελλάδος υπάγονται οι περιφέρειες:
– Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
– Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου

Το προσωπικό της ΕΥΕΠ αποτελείται από 78 άτομα ,το οποίο κατανέμεται ως εξής:
– Γενική Επιθεώρηση : 12
– Τομέας Ν. Ελλάδος : 39
– Τομέας Β. Ελλάδος. : 27

Για την πλήρωση των θέσεων προβλέπονται 43 αποσπάσεις υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και 35 νέες προσλήψεις με βάση το ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Ε.Π.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Υ.Ε.Π., περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2947/2001(ΦΕΚ Α’228).
Συγκεκριμένα, η Ε.Υ.Ε.Π. ελέγχει την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων που έχουν θεσπισθεί για την πραγματοποίηση δημόσιων έργων, την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), την λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων, βιομηχανιών, εξορυκτικών δραστηριοτήτων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα έχει αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων, ανέγερσης και συντήρησης αυθαίρετων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα, αιγιαλό και παραλία, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α) .

Ειδικότερα:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Της ΕΥΕΠ και των Τομέων αυτής προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής.

Η Γενική Επιθεώρηση προγραμματίζει τις δράσεις της ΕΥΕΠ σε επίπεδο χώρας, με βάση τις εισηγήσεις των Τομέων της και εποπτεύει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους κατά την εκτέλεση του έργου τους. Επιλαμβάνεται επίσης των διοικητικών, οργανωτικών, οικονομικών και άλλων θεμάτων που αφορούν την λειτουργία της ΕΥΕΠ σε επίπεδο χώρας.

Η Γενική Επιθεώρηση έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης της χώρας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε θέματα ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες και της υποβολής ετησίων εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τα αποτελέσματα των επιτόπιων επισκέψεων, ελέγχων και περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Βασικό μέλημα αποτελεί η άμεση δημοσίευση των αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ώστε να εξασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση στην ενημέρωση του κοινού.

Έχει επίσης την ευθύνη:

• της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται κατά την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία για την εκτέλεση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο χώρας.

– της εισήγησης για τον καθορισμό προτύπων και μεθόδων μέτρησης πάσης φύσεως εκπομπών στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων από σταθερές πηγές.

– της εκπόνησης και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και ερευνών γενικού ενδιαφέροντος σχετικών με το αντικείμενο της ΕΥΕΠ .

– της ανάληψης και υλοποίησης προγραμμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικών με το αντικείμενό της.

Οι Επιθεωρητές της Γενικής Επιθεώρησης μπορούν να συμμετέχουν στους ελέγχους που διενεργούν οι Τομείς μετά από σχετική εντολή του Γενικού Επιθεωρητή.

Επίσης, με βάση την ΚΥΑ οικ 7724 (ΦΕΚ 1583/Β/29-11-2001) περί «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Υπουργού και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων πλην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και Γραμματείας Συνχρηματοδοτούμενων Έργων», στο Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ, για τους Προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΤΟΜΕΙΣ

Των Τομέων της ΕΥΕΠ προΐστανται Τομεάρχες Επιθεωρητές υπό την εποπτεία και τις εντολές του Γενικού Επιθεωρητή.
Αρμοδιότητα κάθε τομέα είναι η εκπλήρωση των καθηκόντων που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 2947/2001 έχουν ανατεθεί στην ΕΥΕΠ εντός της εδαφικής περιοχής στην οποία ασκεί την εξουσία του.

Αναλυτικότερα ο κάθε Τομέας:

– Διενεργεί τους ελέγχους για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης αυτών.

– Διενεργεί τους ελέγχους δραστηριοτήτων που συνεπάγονται καταστροφές του δασικού πλούτου και του περιβάλλοντος εν γένει , καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων, ανέγερση και συντήρηση αυθαίρετων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές , επεμβάσεις σε ρέματα , καθώς και επεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία.
Ο κάθε τομέας αποτελείται από τέσσερα τμήματα με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΤΜΗΜΑ Α:
Έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας , των περιβαλλοντικών όρων και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε δημόσια έργα, σε ΧΥΤΑ καθώς και σε λοιπές δημόσιες υποδομές και τουριστικές εγκαταστάσεις.

ΤΜΗΜΑ Β:
Έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας , των περιβαλλοντικών όρων και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε Βιομηχανίες, εξορυκτικές δραστηριότητες ,κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις , υδατοκαλλιέργειες και άλλες δραστηριότητες

ΤΜΗΜΑ Γ:
Έλεγχος κάθε δραστηριότητας που μπορεί να συνεπάγεται καταστροφές του δασικού πλούτου και του περιβάλλοντος εν γένει , καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων , ανέγερση και συντήρηση αυθαίρετων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα , καθώς και επεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία.

ΤΜΗΜΑ Δ: Διοίκηση, οικονομική διαχείριση, νομική υποστήριξη ,μηχανοργάνωση, σχεδιασμός, τεχνική υποστήριξη καθώς και οργάνωση και συντήρηση εργαστηρίων του τομέα.

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 7724 (ΦΕΚ 1583/Β/29-11-2001) περί «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Υπουργού και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων πλην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και Γραμματείας Συνχρηματοδοτούμενων Έργων», στους Τομεάρχες της ΕΥΕΠ μεταβιβάζονται και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 Α και άρθρο 5 της προαναφερόμενης ΚΥΑ , για τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και Ειδικών Υπηρεσιών αντίστοιχα, του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Για τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της ΕΥΕΠ ισχύει το άρθρο 7 της ΚΥΑ οικ. 7724.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που στελεχώνουν την Ε.Υ.Ε.Π., μπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος ή επιβάλλεται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της και να προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις, καθώς και σε συλλογή κάθε χρήσιμου, κατά την κρίση τους, στοιχείου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Υ.Ε.Π. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα από τυχόν αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο.
Οι έλεγχοι μπορεί να είναι τακτικοί ή έκτακτοι και να αφορούν όλους τους περιβαλλοντικούς όρους ή μέρος αυτών και διενεργούνται είτε με προειδοποίηση του υπευθύνου του έργου ή της δραστηριότητας ,είτε χωρίς προειδοποίηση.
Έλεγχοι διενεργούνται επίσης μετά από καταγγελία.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Ο Επιθεωρητής ή το κλιμάκιο Επιθεωρητών που ενήργησαν τον έλεγχο συντάσσουν έκθεση αυτοψίας μετά από κάθε έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος ή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη ο οποίος καλείται σε απολογία εντός πέντε ημερών.

Ο Επιθεωρητής Περιβάλλοντος συντάσσει στη συνέχεια αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αποστέλλεται στην αρχή που χορήγησε στον παραβάτη την άδεια κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών, ενώ αντίγραφο της εν λόγω πράξης διαβιβάζεται επίσης και στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών για τυχόν αξιόποινες πράξεις.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή άλλη παράβαση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α”), όπως εκάστοτε ισχύει, η Ε.Υ.Ε.Π. ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, εισηγείται την επιβολή προστίμου ως εξής:

– στον οικείο Νομάρχη, εφόσον το πρόστιμο ανέρχεται μέχρι 58.694 ευρώ (περίπου 20.000.000 δραχμές ).

– στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, εφόσον το πρόστιμο κυμαίνεται από 58.694 ευρώ μέχρι 146.735 ευρώ (περίπου 50 εκ. δραχμές)

– στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ εφόσον το πρόστιμο υπερβαίνει τα 146.735 ευρώ

Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη:
– Το είδος της ρύπανσης
– Το είδος του ρύπου
– Το μέγεθος της ρύπανσης
– Η ένταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής
– Το είδος της περιοχής
– Το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας
– Το ιστορικό του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση με προηγούμενες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ.ά

Η εισήγηση για την επιβολή προστίμου συνυπογράφεται από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ.

Σημειώνεται ότι για πρόστιμα ύψους άνω των 5.000.000 δραχμών ( 14.673,51 ευρώ ) η προσφυγή κατά της πράξης επιβολής των προστίμων ασκείται ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό .

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου από την ΕΥΕΠ απορρέουν ευθύνες της διοίκησης για πλημμελή άσκηση καθηκόντων η σχετική υπόθεση μέσω της Γενικής Επιθεώρησης παραπέμπεται στα αρμόδια διοικητικά όργανα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Έδρα: Αθήνα, Κηφισίας 1-3, Ταχ. Κώδικας: 115 23 – Αθήνα
Τηλ: + 30 210 87 01 800 – 29
Φαξ: + 30 210 87 01 868
Γενική Επιθεωρήτρια: κα Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη
Τηλ: + 30 210 87 01 804
E-mail: m.karavasili@eyep.minenv.gr

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έδρα: Αθήνα, Κηφισίας 1-3, Ταχ. Κώδικας: 115 23 – Αθήνα
Τηλ: + 30 210 87 01 800 – 29
Φαξ: + 30 210 87 01 868
Προϊστάμενος του Τομέα: κ. Γιάννης Δερμιτζάκης, μόνιμος υπάλληλος με Α” βαθμό, κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
Ο Τομέας έχει τέσσερα (4) Τμήματα .

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Προϊστάμενος του Τομέα : Δεν έχει ακόμη ορισθεί
Χωρίζεται σε τέσσερα (4) Τμήματα.

ΠΗΓΕΣ
1. www.minenv.gr
2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ- Α.Π.:οικ.26/13-1-2004

Σχόλια