Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

0
148
Γενικού Ενδιαφέροντος

Ως απόβλητο ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή ΑΗΗΕ νοείται ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 1, σημείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά το χρόνο απόρριψής του.Προκειμένου να αντιμετωπισθούν απόβλητα που εμπίπτουν στον παραπάνω ορισμό και σε εφαρμογή του νόμου 2939/01 «Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση των Συσκευασιών και ¶λλων Προϊόντων- Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ¶λλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», υποβλήθηκε στις 6/2/2003 φάκελος για την έγκριση Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού από τους εξής φορείς:

· Το Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης (Ε.Κ.Α.Ν.) Α.Β.Ε.Ε.
· Τις επιχειρήσεις BSH Α.Β.Ε. και Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
· Τον ΕΣΔΚΝΑ (Εννιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων νομού Αττικής) σε συνεργασία με το ΣΟΤΑΜΘ (Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης και άλλους ΟΤΑ)

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) ενέκρινε αρχικά αυτό το σύστημα τον Ιούλιο του 2003 και ακολούθησε η ΚΥΑ 105134/10-6-2004 (ΦΕΚ 905/17-6-2004) όπου όρισε ως υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία του εγκεκριμένου Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ. Ουσιαστικά η έναρξη λειτουργίας του Συστήματος έγινε με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος υπ” αριθ.117 (ΦΕΚ 82Α/5-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 ΄σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ήδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού’ και 2002/96 ‘σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού’ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003».

Απόβλητα Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Συγκεκριμένα με το Π.Δ.υπ” άριθ.117 εφαρμόζονται τα άρθρα 15,16,17,18 και 24 του Ν.2939/01 από τον οποίο προκύπτουν οι υποχρεώσεις των διαχειριστών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα πρέπει να εκπληρωθούν μέσω του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Ο Ποσοτικός στόχος για τα Απόβλητα από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό αφορά στη διαχείριση 4 Kg ΑΗΗΕ /άτομο / έτος, ποσότητα που μεταφράζεται σε χωριστή συλλογή 44.000 τόνων ΑΗΗΕ για το έτος 2006, σύμφωνα με την πληθυσμιακή απογραφή της χώρας το 2001, ενώ οι κατηγορίες των ΑΗΗΕ στις οποίες αναφέρεται ο παραπάνω στόχος αφορούν:

-Μεγάλες οικιακές συσκευές
-Μικρές οικιακές συσκευές
-Εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
-Καταναλωτικά είδη
-Φωτιστικά είδη
-Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
-Παιχνίδια, εξοπλισμό ψυχαγωγίας και αθλητισμού
-Ιατροτεχνολογικές συσκευές
-Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
-Συσκευές αυτόματης Διανομής

Τα αποσυρόμενα ΑΗΗΕ θα συλλέγονται, από τα πεζοδρόμια ή άλλες θέσεις που θα έχει υποδείξει ο κάθε δήμος, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, από Δημοτικά Οχήματα. Εξετάζεται και η χρήση ειδικών κάδων συλλογής ΑΗΗΕ σε κεντρικά σημεία όπως π.χ. σε δημόσιες υπηρεσίες όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να αφήνει συσκευές, κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους, οι οποίες θα συλλέγονται από τα Δημοτικά Οχήματα προς μεταφορά τους σε Κέντρα Προσωρινής Αποθήκευσης. Από εκεί, τα ΑΗΗΕ θα μεταφορτώνονται σε μεγαλύτερα οχήματα και θα μεταφέρονται σε Μονάδες Επεξεργασίας.

Παραλαβή αποσυρόμενου εξοπλισμού με αναλογία ένα προς ένα προς το νέο εξοπλισμό θα κάνουν και οι διανομείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χωρίς οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει, ότι ένας πολίτης που θα θέλει να αγοράσει για παράδειγμα μια συσκευή τηλεφώνου επειδή δεν λειτουργεί η παλιά που έχει, θα μπορεί να τη δίνει στο κατάστημα από το οποίο θα αγοράζει την καινούρια. Ιδιαίτερη όμως προσοχή χρειάζεται η περίπτωση που ο αποσυρόμενος εξοπλισμός δεν περιλαμβάνει τα ουσιώδη κατασκευαστικά του στοιχεία, οπότε ο κάτοχός του υποχρεούται να καταβάλει τίμημα που αντιστοιχεί στο 25% του κόστους επεξεργασίας του εξοπλισμού που θέλει να αποσύρει.

Για τις περιπτώσεις των μεγάλων χρηστών, ο αποσυρόμενος εξοπλισμός τους θα μεταφέρεται από τους ίδιους στα Κέντρα Προσωρινής Αποθήκευσης ή απ’ευθείας σε Μονάδες Επεξεργασίας.

Σημειώνεται, ότι Κέντρα Προσωρινής Αποθήκευσης θα βρίσκονται σε κάθε Δήμο που έχει ενταχθεί στο Σύστημα ή στις πρωτεύουσες των Νομών, ενώ οι προβλεπόμενες από το Σύστημα Μονάδες Επεξεργασίας θα βρίσκονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ δημοσιοποίησε στα τέλη Ιουνίου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλώντας τους ενδιαφερόμρνους να συνεργασθούν μαζί της για τις εργασίες της συλλογής (από σημεία συλλογής), μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας των ΑΗΗΕ. Αρκετές ήταν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που έστειλαν τις οικονομοτεχνικές μελέτες στους στον αρμόδιο φορέα και αναμένεται πλέον η μελέτη τους.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ενδιαφέρον σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος μέλος από τα 15 παλαιά μέλη της Ε.Ε. που μετέφερε στην εθνική του νομοθεσία και τις δύο οδηγίες 95/2002 και 96/2002 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μέλλον προδιαγράφεται ευοίωνο για τη διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων στη χώρα μας

Σχόλια