Βιοποικιλότητα και Φύση.

0
15
Γενικού Ενδιαφέροντος

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι η τεράστια ποικιλία ειδών και οικοσυστημάτων που υπάρχει στη φύση αποτελεί ένα ανακτίμητης αξίας φυσικό κεφάλαιο για τον πλανήτη. Από την τεράστια ποικιλία των ειδών το ανθρώπινο γένος αντλεί πολύτιμες πρώτες ύλες για την κάλυψη των διατροφικών του αναγκών και την παραγωγή φαρμάκων και άλλων χρήσιμων υλικών. Η βιοποικιλότητα μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά καθορίζει την αντοχή του οικοσυστήματος στην αλλαγή των συνθηκών, καθώς η διατήρησή της σε υψηλά επίπεδα περιορίζει τις δυσμενείς επιπτώσεις φαινομένων όπως η κλιματική αλλαγή και οι παρασιτικές εισβολές. Σήμερα οι κίνδυνοι για τη διατήρηση της ποικιλίας των ειδών πολλαπλασιάζονται. Σοβαρές απειλές αποτελούν οι εντατικές γεωργικές και αλιευτικές δραστηριότητες, η υπερεκμετάλλευση της παράκτιας ζώνης, οι δασικές πυρκαγιές, οι αστικές επεκτάσεις, ενώ μόλις πρόσφατα έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε τους επερχόμενους κινδύνους από την εισβολή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Η διεθνής κοινότητα, ανέδειξε την ανάγκη ανακοπής των υφιστάμενων τάσεων απώλειας της βιοποικιλότητας ως θέμα πρώτης προτεραιότητας. Σαν αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν η υπογραφή στο Ρίο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην Οδηγία 92/43/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/62/ΕΕ) που στόχο έχει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου, του δικτύου NATURA 2000, και τον καθορισμό κοινού πλαισίου για τη διατήρηση των φυτών και των αγρίων ζώων και των ενδιαιτημάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα από την πλευρά της έχει κυρώσει τις βασικές διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας ( Συμβάσεις Ραμσάρ, Βέρνης, Ρίο, Βόννης, καθώς και το πρωτόκολλο της Ουάσιγκτον) και αξιοποίησε έγκαιρα ένα από τα πρώτα εργαλεία διατήρησης της βιοποικιλότητας, με την κήρυξη ορισμένων περιοχών της χώρας ως προστατευόμενων. Παρά το γεγονός ότι μέρος της βιοποικιλότητας της Ελλάδας παραμένει άγνωστο, από τα ήδη γνωστά στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμός των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στη χώρα φτάνει στο 45% επί του συνόλου των καταγεγραμμένων ειδών στην ΕΕ.

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται ο δείκτης εκτιμώμενων αριθμών γνωστών ειδών χλωρίδας και πανίδας σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό ειδών που απαντώνται στην Ε.Ε. και πληροφορεί για το μέγεθος της βιοποικιλότητας σε απόλυτα και συγκριτικά μεγέθη. Ειδικά στην περίπτωση της πανίδας, εκτιμάται ότι η μεγαλύτερη ποικιλότητα παρατηρείται σατ ασπόνδυλα τα οποία ξεπερνούν τα 20.000 είδη, αλλά τα περισσότερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Ο δείκτης αναφέρεται μόνο στον αριθμό των σπονδυλωτών, τα οποία έχουν καταγραφεί με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Γενικού Ενδιαφέροντος

Επίσης για να αντιληφθούμε καλύτερα το μέγεθος της απειλής που διατρέχει η ποικιλία των ειδών, στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται ο αριθμός των ειδών που έχουν χαρακτηριστεί ως παγκόσμια απειλούμενα είδη, αλλά για τις περιοχές της Δυτικής Ευρώπης ( πορτοκαλί), της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (κόκκινο) και των 12 χωρών της Ανατολικής Ευρώπης συμπεριλαμβανομένου του Καυκάσου και της περιοχής της Κεντρικής Ασίας (πράσινο).

<%image(20040801-biodiversity1.jpg|430|320|Γενικού Ενδιαφέροντος)%>

όπου:
Mammals = Θηλαστικά
Birds = Πτηνά
Amphibians = Αμφίβια
Reptiles = Ερπετά
Fish = Ψάρια

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η απειλή, για εξαφάνιση όλων αυτών των ειδών, μπορεί και πρέπει να ευαισθητοποιήσει τον καθένα από μας και ταυτόχρονα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την θέση μας μέσα στη φύση.

Πηγές.

1. Περιβαλλοντικά Σήματα- Σχέδιο Έκθεσης Δεικτών Αειφορίας , Ελλάδα 2003’, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
2. Europe’s environment: the third assessment. European Environment Agency

Σχόλια