Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπνέεται ένα καλύτερο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Το INSPIRE.

0
13
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Για τη βελτίωση της χαρτογράφησης στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την πρωτοβουλία του INSPIRE (εμπνέω) που αποτελεί τη συντομογραφία του Infrastrusture for Spatial InfoRmation in the European Union (Υποδομή για χωρικές πληροφορίες στην Ευρώπη). Το INSPIRE ως μια βάση δεδομένων προσανατολισμένη στη γεωγραφική πληροφορία, θα υποστηρίζει τις πολιτικές προστασίας περιβάλλοντος, καθώς επίσης την ανάπτυξη υποδομών, τη γεωργία και τη ναυσιπλοϊα. Μια νέα λοιπόν Οδηγία που προτείνεται σήμερα καλεί τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να τροφοδοτήσουν με γεωγραφικές πληροφορίες ένα προσβάσιμο και προσπελάσιμο από το ευρύ κοινό ηλεκτρονικό δίκτυο, το οποίο θα εναρμονίζεται (μεταξύ των κρατών μελών) προοδευτικά. Προς το παρόν, πληροφορίες για ποτάμια, οδικά δίκτυα και άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά συλλέγονται μέσω μιας ασυντόνιστης διαδικασίας και βασίζονται σε διαφορετικές μεθόδους και προδιαγραφές με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα σημαντικό κενό δεδομένων καθώς και έλλειψη συγκρισιμότητας στα δεδομένα που ήδη υπάρχουν.

Η Margot Wallstrom, Ευρωπαϊκή επίτροπος για το περιβάλλον, καλωσόρισε την πρόταση αναφέροντας τα εξής: «Το INSPIRE θα εναρμονίσει τις γεωγραφικές πληροφορίες στην Ε.Ε., κάτι που θα μας βοηθήσει απέραντα στο να σχεδιάσουμε, να εφαρμόσουμε και να παρακολουθήσουμε καλύτερα τις περιβαλλοντικές μετρήσεις. Θα βελτιώσει την ικανότητά μας, να προστατεύουμε την βιοποικιλότητα, να πολεμάμε ενάντια σε κάθε είδους ρύπανση και να προλαμβάνουμε πλημμύρες και φωτιές. Υπάρχει μαι σαφέστατη ανάγκη για μια κοινή Ευρωπαϊκή προσέγγιση σε αυτό το θέμα, οπότε αυτό που μπορούμε άμεσα να κάνουμε είναι να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση των δεδομένων που ήδη υπάρχουν. Το INSPIRE θα εξασφαλίσει ένα πλαίσιο ερμηνείας όπου τα αποτελέσματα της έρευνας και της ανάπτυξης θα μεταφράζονται σε χρήσιμα λειτουργικά εργαλεία.»

Ο επίτροπος για θέματα έρευνας Philippe Busquin ανέφερε: « Μια καλά οργανωμένη έρευνα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη είναι αναγκαία ώστε να εφαρμόσουμε την ατζέντα των πολιτικών μας, από τους στόχους της Λισσαβόνας έως της Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή έρευνα θα ωφεληθεί από πρωτοβουλίες όπως το INSPIRE ώστε να φτιάξει γεωγραφικές βάσεις δεδομένων, πιο εύκολα διαθέσιμες, που είναι απαραίτητες για επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες.»

Η συνεισφορά δεδομένων θα ωφελήσει, τόσο τους κατοίκους, όσο και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης.Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να εκδώσουν γεωγραφικά δεδομένα σε προσβάσιμους για το κοινό δικτυακούς τόπους στο Internet, οι οποίοι θα συνεργάζονται με το γεωγραφικό portal INSPIRE. Τα κράτη μέλη θα αναπτύξουν επίσης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινούς κανόνες συλλογής νέων γεωγραφικών πληροφοριών ή εκσυγχρονισμό των ήδη υπάρχοντων πληροφοριών.

Προβλέπεται ότι το σύστημα θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία μέσα σε 10 χρόνια. Το INSPIRE θα καλύψει θέματα όπως, διοικητικά σύνορα, οδικά δίκτυα, υδρογραφία, εδαφική κάλυψη, επικίνδυνες ζώνες, ασθένειες, φυσικό περιβάλλον, ζωϊκά και φυτικά είδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τόσο οι δημόσιες αρχές, όσο και το κοινό θα ωφεληθούν μέσω, της επίτευξης μιας συνεχούς αυξανόμενης ικανότητας για γρήγορη αντίδραση σε φυσικές καταστροφές, μιας πιο αποδοτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα βασίζεται σε έγκυρα δεδομένα και μιας ποιο αποτελεσματικής μετεωρολογίας.

Η σημερινή πρόταση είναι η έκβαση μιας διαβούλευσης μέσω του Internet , με περίπου 180 ανταποκρίσεις από περισσότερα των 1000 μελών.

Καταλήγοντας, αν θέλαμε να δούμε συγκεντρωτικά τις αρχές της πρωτοβουλίας INSPIRE θα λέγαμε ότι αυτές είναι οι εξής:

– Τα δεδομένα συλλέγονται άπαξ και διατηρούνται στο επίπεδο που αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

– Θα πρέπει να είναι δυνατός ο συνδυασμός ομοιόμορφων/συναφών χωρικών πληροφοριών από διάφορους πόρους σε ολόκληρη την Ευρώπη και η κοινή τους χρήση από πολλούς χρήστες και εφαρμογές.

– Πληροφορίες που συλλέγονται σε ένα επίπεδο θα πρέπει να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα λεπτομερώς για εξειδικευμένες έρευνες και υπό γενική μορφή για στρατηγικούς σκοπούς.

– Γεωγραφικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την καλή διοίκηση σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να διατίθενται εν αφθονία και υπό συνθήκες που δεν περιορίζουν την εκτεταμένη χρήση τους.

– Θα πρέπει να είναι εύκολο να διαπιστωθεί ποιες γεωγραφικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες, ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης χρήσης και υπό ποιούς όρους μπορούν να αποκτηθούν και να χρησιμοποιηθούν.

– Τα γεωγραφικά δεδομένα θα πρέπει να είναι εύληπτα και ερμηνεύσιμα καθώς θα είναι δυνατή η εύχρηστη οπτικοποίησή τους μέσα στο εκάστοτε παλίσιο.

Το κείμενο της πρότασης και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στα:

1. http://www.europa.eu.int/comm/environment/geo/intex.htm
2. http://www.ec-gis.org/inspire

Σχόλια