Καύση αστικών στερεών αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας. Απέχουμε ως χώρα πολύ από την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

0
36
Γενικού Ενδιαφέροντος

Η καύση των αστικών στερών αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας αυξήθηκε σταθερά από το 1990 έως το 2000. Παρ’όλα αυτά, μεγάλες διαφορές σε αυτή την ανάπτυξη είναι αξιοσημείωτες από χώρα σε χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μερικές χώρες, όπως για παράδειγμα στη Δανία, η καύση έχει γίνει ο πιο σημαντικός τρόπος διαχείρησης αστικών αποβλήτων, ενώ σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, η καύση για τέτοια απόβλητα δεν υφίσταται. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε γενικές γραμμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει μια καθαρή τάση για καύση των αποβλήτων.

Ο παρακάτω πίνακας μας δίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 την ανάκτηση ενέργειας σε χιλιάδες τόνους ισοδύναμου πετρελαίου από την καύση στερεών αποβλήτων για τη δεκαετία 1990-2000.

Γενικού Ενδιαφέροντος

Πηγές
1. Energy, transport and environment Indicators, Office for Official Publications of the European Communities,
2003
2. European Environment Agency
3. Eurostat, Energy Statistics

Σχόλια