Περιβαλλοντική Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ένας χρήσιμος κατάλογος.

1
3736
Νομοθεσία Περιβάλλοντος

Τα νομοθετήματα που ακολουθούν αποτελούν ένα ενδεικτικό κατάλογο Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Φυσικά σε αυτό τον κατάλογο μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις που ευελπιστούμε με τον καιρό να εξαλείψουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα καλό βοήθημα, όσον αφορά πολλά θέματα περιβάλλοντος που μπορεί κανείς να συναντήσει στον επαγγελματικό του κυρίως χώρο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση 1994/3/ΕΚ. Απόφαση της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 1993 για
τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων.

Απόφαση 1994/904/ΕΚ. Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Απόφαση 2000/479/ΕΚ. Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού μητρώου ρυπογόνων εκπομπών (EPER) σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC)

Απόφαση 2000/532/ΕΚ. Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α)της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συµβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 4της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα

Απόφαση 2001/118/ΕΚ. Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2001 για τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων.

Απόφαση 2001/119/ΕΚ. Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2001 για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ που αντικαθιστά την απόφαση 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Απόφαση 2002/358/ΕΚ. Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων.

Απόφαση 2003/33/ΕΚ. Απόφαση του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγία 1975/439/ΕΟΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

Οδηγία 1975/442/ΕΟΚ. Οδηγία του Συμβουλίου τη 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων.

Οδηγία 1986/278/ΕΟΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία.

Οδηγία 1987/101/ΕΟΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ περί της διάθεσης των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

Οδηγία 1989/369/ΕΟΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριμμάτων.

Οδηγία 1991/157/ΕΟΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.

Οδηγία 1991/271/ΕΟΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Οδηγία 1991/689/ΕΟΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Οδηγία 1993/12/ΕΟΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1993 σχετικά με την περιεκτικότητα ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο.

Οδηγία 1993/86/ΕΟΚ. Οδηγία της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1993 περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.

Οδηγία 1994/62/ΕΚ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

Οδηγία 1994/67/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1994 για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Οδηγία 1996/61/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.

Οδηγία 1996/59/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)

Οδηγία 1997/69/ΕΚ. Οδηγία της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 1997 για την εικοστή τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.

Οδηγία 1998/15/ΕΚ. Οδηγία της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 1998 για τροποποίηση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι αυτής.

Οδηγία 1998/101/ΕΚ. Οδηγία της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1998 περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.

Οδηγία 1999/13/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1999 για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις.

Οδηγία 1999/30/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος.

Οδηγία 1999/31/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

Οδηγία 2000/53/ΕΚ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλους του κύκλου ζωής τους.

Οδηγία 2000/76/ΕΚ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων.

Οδηγία 2001/80/ΕΚ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων.

Οδηγία 2002/95/ΕΚ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Οδηγία 2003/18/ΕΚ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Οδηγία 2003/87/ΕΚ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου.

Οδηγία 2003/108/ΕΚ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 για τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός 1993/259/ΕΟΚ. Κανονισμός του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους.

Κανονισμός 1999/1420/ΕΚ. Κανονισμός του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 περί των κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις μεταφορές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ.

Κανονισμός 1999/1547/ΕΚ. Κανονισμός της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 1999 για τον καθορισμό των διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) 259/93 του Συμβουλίου που εφαρμόζονται στις αποστολές ορισμένων αποβλήτων προς ορισμένες χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η απόφαση C(92)39 τελικό του ΟΟΣΑ.

Κανονισμός 2000/2037/ΕΚ. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Κανονισμός 2000/2039/ΕΚ. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2000 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος όσον αφορά το έτος αναφοράς και τον καταμερισμό των ποσοστώσεων υδροχλωροφθορανθράκων.

Κανονισμός 2001/761/ΕΚ. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)

Κανονισμός 2001/2243/ΕΚ. Κανονισμός της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2001 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1420/1999 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 της Επιτροπής όσον αφορά τις μεταφορές ορισμένων αποβλήτων προς το Καμερούν, την Παραγουάη και τη Σιγκαπούρη.

Κανονισμός 2001/2557/ΕΚ. Κανονισμός της Επιτροπής της 28ης Δεκεμβρίου 2001 για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Συγχαρητήρια για το κατάλογο, κάνω τη διπλωματική μου με θέμα τα ΑΗΗΕ και θα ήθελα να ρωτήσω εαν έχετε έναν κατάλογο που να περιέχει πληροφορίες μέχρι σήμερα.

    Σας ευχαριστώ

Comments are closed.