Πρωτόκολλο του Κυότο: Ο στόχος απομακρύνεται

0
16
Αέριες εκπομπές

Ένας από τους διαρθρωτικούς δείκτες που εξετάζονται στο Εαρινό Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση της χώρας σχετικά με την πορεία της προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβώνας, είναι ο δείκτης «εξέλιξης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και απόκλισης από το στόχο του Κυότo». Ο δείκτης υπολογίζει τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σταθμισμένες με βάση τη σχετική συνεισφορά τους στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ως ισοδύναμες μονάδες βάρους CO2.

Από το διάγραμμα διαπιστώνει κανείς ότι οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εμφανίζονται το 2000 αυξημένες κατά 22% σε σχέση με το 1990. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που αποτελεί και το 80% των συνολικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι για την Ελλάδα ο στόχος του Κυότο προβλέπει αύξηση των εκπομπών των 6 αερίων του θερμοκηπίου μέχρι την περίοδο 2008-2012 κατά 25% (επόμενο διάγραμμα) σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (για τα αέρια HFC, PFC και SF6, έτος αναφοράς είναι το 1995). Αν και αυξητικός, σε αντίθεση με την πλειονότητα των κρατών μελών που υποχρεούνται σε μειώσεις, ο στόχος αυτός δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί δεδομένου ότι η αυθόρμητη τάση των εκπομπών οδηγεί περίπου σε διπλάσιο ποσοστό αύξησης.

Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι αν και ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με την περίοδο 1980-1990, το περιθώριο αύξησης που προσδιορίζει ο στόχος του Κυότο έχει πλέον περιορισθεί σημαντικά.

Πηγές.
1.‘Περιβαλλοντικά Σήματα- Σχέδιο Έκθεσης Δεικτών Αειφορίας , Ελλάδα 2003’, Εθνικό Κέντρο
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
2.‘Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2003’, Environmental Issue Report No36, European
Environment Agency.

Σχόλια